ஒரே நாளில் கு ணமாகும் கொ ரோனா கொ ல்லி மை சூர்பா.. வி ற்பனை செ ய்த கடைக்கு ஆ ப்பு!

கொரோனா வைரஸ் உலகமெங்கும் அ ச்சுறுத்திகொண்டிருக்கும் நேரத்தில், இதை வைத்து பல கடைகள் கொரோனா என்ற வா ர்த்தையை ப யன்படுத்தி வி யாபாரத்தில் ஈ டுப்பட்டுகொண்டு வருகின்றனர்.

இதையடுத்து, கோவையில் உள்ள சின்னியம்பா ளையத்திலும் வெ ள்ளலூரிலும் கொரோனா கொ ல்லி மை சூர்பா’ என்ற பெயரில் சு வீட்டை வி ற்பனை செ ய்யப்படுவதாக, கடை மு கவரியுடன் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு த கவல் பரவியது.

இந்த நிலையில் அந்த ஸ்ரீராம் லாலா கடையில் இன்று ஆ ய்வு மேற்கொண்ட அதிகாரிகளுக்கு, எந்த அனுமதியும் பெறாமல் அவர்கள் இந்த வி ளம்பரத்தை அ ச்சடித்து வியாபாரம் செ ய்தது தெ ரிய வந்தது.

கொரோனா கொ ல்லி மைசூ ர்பா, மூ லிகை மை சூர்பா என்று வெவ்வேறு பெ யர்களில் கிலோ 800 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்துள்ளனர். மேலும் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்தகத்தை, திரிபலா, மஞ்சள் தூள், முருங்கையிலை, அகத்தி இலை, கற்பூரவல்லி இலை என சுமார் 19 வகை மூ லிகைகளை அ தில் க லந்துள்ளனர்.

இ தையடுத்து சு மார் 120 கி லோ மை சூர்பாவை கை ப்பற்றி அ தை ஆ ய்வுக்கு அனுப்பி வை த்துள்ளனர். மேலும் அந்த கடைக்கு சீ ல் வை த்த அதிகாரிகள் க டை உ ரிமத்தையும் ர த்து செ ய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் கோவை மக்கள் ம த்தியில் க டும் அ திர்ச்சியை ஏ ற்படுத்தி இ ருக்கிறது.