லெபனான் நா ட்டு வெ டிவி பத்து.. போ ஸ் கொ டுத்த ம ணப்பெ ண் த லைதெ றிக்க ஓ டிய கா ட்சி இ ணையத்தில் வைரல்!

லெபனான் நாட்டின் பெய்ரூட் நகரில் கடந்த நாளுக்கு முன் ஏற்பட்ட ப யங்கரமான வெ டிவி பத்தில் சிக்கி 130 க்கும் அ திகமானோர் ப ரிதாபமாக உ யிரிழந்தனர். 5 ஆ யிரத்துக்கும் அ திகமானோர் கா யமடைந்து சி கிச்சை பெ ற்றுவரு கின்றனர்.

இதற்கு காரணம், பெ ய்ரூட் நகரில் உள்ள துறைமுகம் ஒன்றில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக சே மித்துவைக்கப்பட்டிருந்த 2750 டன் அ மோனியம் நை ட்ரேட் தா னாம். அது வெ டித்ததில் பெ ய்ரூட் நக ரமே உ ருகு லைந்து போ னது.உலகம் முழுவதும் பெரும் சோ கத்தை ஏற்படுத்திய இ ந்த வி பத்தின் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானது.

இந்நிலையில், வெ டிவி பத்து ஏ ற்பட்ட பெய்ரூட் ந கரில் ம ணப்பெண் ஒ ருவர் ஆ டை அ லங்காரங்களுடன் அ ழகான சூ ழலில் நின்று பு கைப்படத்திற்கு போ ஸ் கொ டுத்தபடி இ ருந்தபோது வெ டி பொ ருள் வெ டித்துள்ளது.

ச ற்றும் எ திர்பா ராமல் ந டந்த இந்த ச ம்பவத்தில் அ ந்த ம ணப்பெ ண் அ ங்கிருந்து த லைதெ றிக் க ஓ டுகிறார். மே லும் மிகவும் அழகாக இருந்த அந்த இ டமே சில நொ டிகளில் அ லங்கோ லமாக மா றுகிறது. இந்த கா ட்சிகள் த ற்போது இ ணையத்தில் வெ ளியாகி வை ரலாகி வ ருகிறது.