க ட்டுன பு டவையோட இ ப்போ கூ ப்பிட்டா வ ர முடியுமா? அ திர வை த்த இ ளைஞர்.. ஆடிப்போ ன பெ ண்கள்: மீ ண்டும் வைரலாகும் கா ணொளி

இன்று ப ல்வேறு வ டிவங்களில் சீ தனம் வ ரத ட்சணை வா ங்கப்படுகிறது.

சீ தனம் என்பது என்னவெ ன்பது நம் எல்லோருக்கும் நன்றாகத் தெரியும். சீ தனம் வா ங்குவது த வறா ச ரியா எ ன்னவெ ன்பது நீ ண்டகா லமாக ந டக்கும் வி வாதம்.

சீ தனம் வா ங்குவது த வறு என வா திடும் எ ல்லோரும் சீதனம் வா ங்காமல் தி ருமணம் செ ய்தவர்களா எ ன்ற கேள்வி எழவே செய்கின்றது.

இந்நிலையில் பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒ ளிபரப்பான நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பெண்கள் சீ தனம் வா ங்குவது தொ டர்பில் ந டந்த வி வாதம் ச மூகவலைத்தளங்களில் மீ ண்டும் வை ரலாகி வ ருகின்றது.

இது ப ழைய கா ணொளி எ ன்றாலும் மீ ண்டும் அ ணைவரையும் சி ந்தி க்க தூ ண்டுகின்றது.