ப ர ப ரப்பை ஏ ற்படுத்திய வி ஷவா யு க சிவு! தி டீரென அ டுத்தடுத்து ம யங்கி வி ழும் மக்கள்! நெ ஞ்சை உ லுக்கும் அ திர்ச்சி கா ட்சி

ப ர ப ரப்பை ஏற்படுத்திய விசாகப்பட்டினத்தின் வி ஷவா யு க சிவு சம்பவத்தின் கா ணொளிகள் தற்போது வெ ளியாகி க டும் அ திர்ச்சியில் உ றைய வைத்துள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம் வி சாகப்பட்டினத்தில் ர சாயன தொழிற்சாலையில் வி ஷவா யு க சிவு காரணமாக 3 பேர் ப லியானதுடன் அ ருகில் இருக்கும் கிராமங்களுக்கு எல்லாம் இந்த வி ஷவா யு ப ரவியுள்ளது.

சாலையிலேயே சென்ற மக்கள் கூட வி ஷவா யு தா க்கி ம யங்கி வி ழுந்துள்ளனர்.அதிகாலை வந்த ந ச்சு வா யு பு கை கா ரணமாக பலர் தூ க்கத்தில் இ ருந்தே ம யங்கி உ ள்ளனர். இதில் சிலர் உ யிருக்கு போ ராடி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த வி ஷவாயு கசிவுக்கு என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. விபத்து எப்படி ஏற்பட்டது என்றும் தெரியவில்லை. இது தொடர்பாக விசாரணை நடந்து வருகிறது.

இந்த விஷவா யு தா க்குதலில் மனிதர்கள் மட்டும் ப லியா கவில்லை. விலங்குகளும் அதிக அளவில் ப லியாகி உ ள்ளதுதான் கொ டூரம். வெ ளியே நின்று கொண்டு இருந்த மாடுகள், ஆடுகள், நாய்கள் என்று 20 விலங்குகள் வரை இ தில் ப லியாகி உள்ளது.

இந்த வி ஷ வாயு தா க்குதல் இன்னும் சில மணி நேரங்களுக்கு நீடிக்கும். இந்த வாயு காற்றில் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதனால் மக்கள் வீட்டிற்கு உள்ளேயே இருக்க வேண்டும். அவர்கள் வெளியே வர கூடாது. வெளியே வந்தால் ந ச்சு பு கை தாக்க வாய்ப்புள்ளது என்று விசாகப்பட்டினம் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. இதனால் மக்கள் க டும் அ ர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.